Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van Laatumasseren.

Algemene voorwaarden

 • Afspraak: Afspraken voor een behandeling worden telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak maakt stemt u in met de algemene voorwaarden van Laatumasseren.
 • Annuleren: De cliënt verplicht zich (minimaal 48 uur van tevoren) de gemaakte afspraak tijdig telefonisch af te zeggen of te verzetten. Komt u de afspraak niet na dan zijn er kosten gemaakt en worden 75% van het geboekte tarief in rekening gebracht.
 • Beëindiging behandeling: Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt  tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • Persoonlijke hygiëne: het uitvoeren of voortzetten van een behandeling kan worden stop gezet of geweigerd als persoonlijke hygiëne niet in acht wordt genomen.
 • Rechten en plichten: De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut dient: De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Klachten: Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG, zie www.vbag.nl) of Quasir geschillencommissie en Zorggeschil. Voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu). Onderaan deze pagina staat uitgebreid uitgelegd wat dit inhoudt.
 • Meldcode: in mijn praktijk hangt een stappenplan voor huiselijk geweld en uitgebreide informatie hierover is inzichtelijk in de praktijk.
 • Achterhouden informatie: Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Betalingen: Betaling voor de behandeling is mogelijk via de pin, contanten en per overmaking bank. Gelieve tijdens de behandeling het verschuldigde bedrag te pinnen.
 • De diensten die ik aanbied kosten geld en ik hoop dan ook dat we als volwassenen onder elkaar eerlijk kunnen zijn en dat ik niet te maken krijg met wanbetalers.  Bij wanbetalers moet "Laatumasseren" een incassobureau inschakelen.
 • Intake-gesprek: de cliënt dient alle medische klachten, medicijngebruik en onder behandeling van arts of specialist door te geven tijdens het intake-gesprek. Bent u zwanger of tracht u zwanger te worden dan dient u dit te melden.
 • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): mijn praktijk voldoet aan de eisen van de AVG. Hieronder kunt u het behandelovereenkomst met privacybeleid bekijken. U gaat akkoord met het behandelovereenkomst en de verwerking van uw gegevens.
 • Uitsluiting: Laatumasseren heeft het recht een cliënt niet toe te laten in haar praktijk.
 • Overig: De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Laatumasseren te allen tijde te worden gewijzigd.
 • Waarneming: bij langdurige ziekte of overlijden van de therapeut, is er  een waarnemingsovereenkomst vastgelegd met verschillende partijen. 2 mensen voor de massagetherapie en 1 iemand voor de Voetreflextherapie. Zij krijgen inzicht en toegang tot de cliëntendossiers die de therapeut hanteert en zetten de praktijkvoering door. Bij overlijden van de therapeut, moeten deze cliëntgegevens 20 jaar bewaard blijven. Volgens de wet vergewisplicht voldoen mijn waarnemers aan de eisen.
 • Prijswijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud.

Klachtenprocedure

 JE HEBT EEN KLACHT. WAT NU?

Iedere VBAG-therapeut doet er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Maak deze kwestie dan kenbaar aan je therapeut. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je datgene bespreekt waarover je ontevreden bent of aangeeft wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het je therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut jouw onvrede of klacht op.

ALS JE ER NIET SAMEN UITKOMT.

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar.

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.

Als je er samen niet uitkomt kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of per telefoon 06 4844 5538.

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de integratieve zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)

Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met het secretariaat van VBAG via e-mail secretariaat@vbag.nl of per telefoon 040 283 8988 (werkdagen 09.00 – 12.00).