Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van Laatumasseren.

Algemene voorwaarden

 • Afspraak: Afspraken voor een behandeling worden telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak maakt stemt u in met de algemene voorwaarden van Laatumasseren.
 • Annuleren: De cliënt verplicht zich (minimaal 24 uur van tevoren) de gemaakte afspraak tijdig telefonisch af te zeggen of te verzetten. Komt u de afspraak niet na dan zijn er kosten gemaakt en worden 50% van het geboekte tarief in rekening gebracht.
 • Beëindiging behandeling: Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt  tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • Rechten en plichten: De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut dient: De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Klachten: Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG, zie www.vbag.nl) of Quasir geschillencommissie en Zorggeschil. Voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).
 • Achterhouden informatie: Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Betalingen: Betaling voor de behandeling is mogelijk via de pin, contanten en per overmaking bank. Gelieve tijdens de behandeling het verschuldigde bedrag te pinnen.
 • De diensten die ik aanbied kosten geld en ik hoop dan ook dat we als volwassenen onder elkaar eerlijk kunnen zijn en dat ik niet te maken krijg met wanbetalers.  Bij wanbetalers moet "Laatumasseren" een incassobureau inschakelen.
 • Intake-gesprek: de cliënt dient alle medische klachten, medicijngebruik en onder behandeling van arts of specialist door te geven tijdens het intake-gesprek. Bent u zwanger of tracht u zwanger te worden dan dient u dit te melden.
 • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): mijn praktijk voldoet aan de eisen van de AVG. Hieronder kunt u het behandelovereenkomst met privacybeleid bekijken. U gaat akkoord met het behandelovereenkomst en de verwerking van uw gegevens.
 • Uitsluiting: Laatumasseren heeft het recht een cliënt niet toe te laten in haar praktijk.
 • Overig: De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Laatumasseren te allen tijde te worden gewijzigd.
 • Prijswijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud.

Klachtenprocedure

U heeft een klacht. Wat nu?

Het is belangrijk uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien berust uw klacht/onvrede op een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. U kunt uw klacht/onvrede ook eerst opschrijven als u merkt dat u het lastig vind om het bespreekbaar te maken. Als volwassen mensen moeten we elkaar hier op aan kunnen spreken.

Als we er samen niet uitkomen

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gratis gebruikmaken van een klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.