Privacy Beleid

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of een andere discipline waar u ook bij onder behandeling bent.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • Medewerkers van het programma Salonized waar ik mee werk, toegang krijgen tot een klein deel van de gegevens, om het programma dat continu in ontwikkeling is zo optimaal mogelijk te houden. Zij hebben alleen toestemming in afstemming met mij, als ik op dat moment werkzaam ben in het programma en ik heb er een vraag over.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

DATALEK

Zijn uw gegevens in handen van derden gevallen die geen toegang hebben tot uw gegevens, dan ben ik verplicht dit lek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bijv. computergegevens, cyberaanvallen, e-mail verzonden naar verkeerde adressen, gestolen laptops, verloren usb-sticks. De AP houdt toezicht op de naleving van persoonsgegevens. Deze melding wordt opgeslagen bij de AP in een register. Deze lekken worden behandeld en opgelost en bij ernstige lekken kan er een boete opgelegd worden.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult

De cliënt heeft kennis genomen van dit privacy document. Dit wordt digitaal ondertekend.